„Nemovitostní portfolio skupiny jednoznačně obstálo v zátěžovém testu pandemie COVID-19 a znovu se tak projevila jeho odolnost, které dosahuje zejména svou diverzifikací. Díky tomu můžeme oznámit rekordní příjmy a silnou kapitálovou strukturu,“ říká generální ředitel společnosti Martin Němeček.

Mezi hlavní údaje o hospodaření skupiny v prvním pololetí roku 2021 patří:

Hodnota nemovitostního portfolia CPIPG se zvýšila na 11,2 mld. EUR (o 9 % oproti stavu na konci roku 2020), přičemž je tento nárůst výsledkem dokončení akvizic v hodnotě 580 mil. EUR a zvýšení tržní hodnoty rezidenčních, pozemkových a kancelářských aktiv o 317 mil. EUR společně s vývojem směnných kurzů. Celková hodnota aktiv dosáhla výše 12,6 mld. EUR (o 7 % oproti stavu na konci roku 2020) v důsledku nárůstu hodnoty nemovitostního portfolia částečně kompenzovaného poklesem objemu hotovosti a peněžních ekvivalentů. V prvním pololetí 2021 dokázala skupina vybrat 95 % smluvního nájemného před započtením jednorázových slev poskytnutých v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 ve výši zhruba 4 % hrubého příjmu z nájemného. Výběr nájemného v segmentech kancelářských a rezidenčních nemovitostí se blížil 100 %. Čistý příjem z nájemného se zvýšil na 175 mil. EUR (o 7 % ve srovnání s první polovinou roku 2020) a hodnota konsolidovaného očištěného ukazatele EBITDA vzrostla na 172 mil. EUR (o 5 % ve srovnání s první polovinou roku 2020) vlivem nedávných akvizic a dokončených developerských projektů, obecně stabilní obsazenosti na úrovni 92,6 %, omezení slev na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19, a nárůstu hrubého příjmu z nájemného ze srovnatelných nemovitostí (like-for-like) o 1,9 %. V důsledku účinného řízení nákladů vykázal segment hotelů jen mírnou čistou ztrátu (-4 mil. EUR), přestože byly hotely nuceně uzavřené po většinu sledovaného období. Se zlepšením pandemické situace napříč portfoliem od dubna/května 2021 zaznamenala skupina výrazný nárůst hotelových rezervací. Čisté příjmy z obchodních činností (ve výši 178 mil. EUR, nárůst o 6 % ve srovnání s prvním pololetím 2020) a zdroje z provozních činností (funds from operations, FFO, ve výši 127 mil. EUR, nárůst o 10 % ve srovnání s prvním pololetím 2020) dokládají přínosy stabilních obchodních výsledků CPIPG, diverzifikovaných zdrojů příjmů i nedávných akvizic. Čistá hodnota aktiv (NRV, dříve NAV) dle EPRA se zvýšila o 3 % na 5,3 mld. EUR. Čistá výše poměru dluhu k hodnotě nemovitostního portfolia (Net LTV) na úrovni 41,9 % (+1,2 p.b. ve srovnání s koncem roku 2020, -0,6 p.b. ve srovnání s první polovinou roku 2020) zůstala v mezích stanovených finanční politikou skupiny. V rámci podpory své finanční politiky a úvěrového ratingu přijme skupina opatření určená ke snížení dluhové páky, čímž si zároveň vytvoří prostor pro další selektivní akvizice. Podíl nezatížených aktiv zůstal na úrovni 69 % (-1 p.b. ve srovnání se stavem na konci roku 2020) a ukazatel čistého úrokového krytí (net interest coverage ratio, net ICR) byl na úrovni 8× (-0,6× ve srovnání se stavem na konci roku 2020), bezpečně v mezích stanovených finanční politikou skupiny. Celková likvidita CPIPG dosahovala na konci prvního pololetí roku 2021 výše přesahující 1,1 mld. EUR. V prvním pololetí roku 2021 CPIPG splatila seniorní nezajištěné dluhopisy, dluhové nástroje Schuldschein a hybridní dluhopisy v celkové hodnotě přesahující 750 mil. EUR svolatelné nebo splatné v letech 2022, 2023 a 2024. Vážený průměr splatnosti závazků CPIPG na konci prvního pololetí roku 2021 činil 5,3 roku, oproti hodnotě 4,8 roku platné na konci roku 2020.

„Pololetní výsledky CPI Property Group částečně odrážejí některé dopady pandemie COVID-19, přesto naše podnikání stále roste. Těší nás, že společnost pandemii úspěšně přečkala a vyhlíží světlou budoucnost,“ uvádí finanční ředitel skupiny David Greenbaum.

Bubenská 1, Praha