„I přes přetrvávající nejistotu na trhu dosahuje CPI Property Group nadále skvělých výsledků, především díky vysoké kvalitě svých aktiv a týmů v jednotlivých zemích. Vedle dobré kondice našich trhů ukazují výsledky za třetí čtvrtletí i to, že probíhající pandemie onemocnění covid-19 měla na obchodní výsledky ve sledovaném období jen nepatrný vliv,“ uvedl generální ředitel CPIPG Martin Němeček.

Mezi hlavní údaje o hospodaření skupiny ve třetím čtvrtletí roku 2020 patří:

Hodnota nemovitostního portfolia CPIPG se zvýšila o 8 % na 9,9 mld EUR v porovnání se stavem ke konci roku 2019, především díky akvizici šesti kancelářských nemovitostí ve Varšavě a podílu ve společnosti Globalworth Real Estate Investments Limited ve výši 29,4 %. Růst hodnoty portfolia byl částečně negativně ovlivněn přeceněním ve výši 293 mil. EUR za období od konce roku 2019, z čehož však pouze 41 mil. EUR připadlo na třetí čtvrtletí; Celková hodnota aktiv se zvýšila o 6 % na 11,3 mld EUR ve srovnání se stavem ke konci roku 2019 v důsledku nárůstu hodnoty nemovitostního portfolia, částečně kompenzovaného poklesem objemu hotovosti a peněžních ekvivalentů; Čistý příjem z nájemného se zvýšil o 15 % na 251 mil. EUR ve srovnání s prvními třemi čtvrtletími roku 2019 vlivem nových akvizic, stabilní obsazenosti na úrovni 94 % a růstu hrubých příjmů z nájemného ze srovnatelných nemovitostí (like-for-like) o 1,9 %; Hodnota konsolidovaného očištěného ukazatele EBITDA se zvýšila o 15 % na 257 mil. EUR ve srovnání s prvními třemi čtvrtletími roku 2019 vlivem nárůstu příjmů z nájemního, příspěvku z nových akvizic a v důsledku úsporných opatření na nákladové straně. Tento výsledek je obzvláště cenný vzhledem k situaci, v jaké se ve sledovaném období nacházely hotely; Čisté příjmy z obchodních činností a zdroje z provozních činností (funds from operations, FFO) zůstaly ve srovnání s prvními třemi čtvrtletími roku 2019 stabilní na úrovni 260 mil. EUR, resp. 173 mil. EUR; Ukazatel čistého úrokového krytí (net interest coverage ratio, net ICR) ve výši 5,6× a čistá výše poměru dluhu k hodnotě nemovitostního portfolia (Net LTV) na úrovni 41,0 % odrážejí nárůst výše čistého dluhu v souvislosti s uskutečněnými akvizicemi. Oba parametry jsou však nadále bezpečně v mezích stanovených finanční politikou skupiny. CPI Property Group navíc dokázala svými opatřeními hodnotu ukazatele Net LTV od 30. června 2020 snížit o 1,5 procentního bodu; V průběhu třetího čtvrtletí roku 2020 společnost vydala zelené dluhopisy s desetiletou splatností v hodnotě 30 mld HUF (ekvivalent 86 mil. EUR) a dále hybridní dluhopisy v hodnotě 525 mil. EUR svolatelné v roce 2026. Výnosy emisí byly zčásti použity k refinancování hybridních dluhopisů v hodnotě 328 mil. EUR splatných v roce 2023 a seniorních nezajištěných dluhopisů v hodnotě 12 mil. EUR splatných v roce 2022; V červnu 2020 CPI Property Group navýšila úvěrové financování berlínského portfolia o 259 mil. EUR na celkovou výši 750 mil. EUR. První tranše ve výši 138 mil. EUR byla v rámci tohoto navýšení čerpána v průběhu třetího čtvrtletí a druhá, ve výši 121 mil. EUR, v říjnu 2020, tedy po skončení sledovaného období; Vedle refinancování části hybridních dluhopisů splatných v roce 2023 a seniorních nezajištěných dluhopisů splatných v roce 2022 skupina také splatila dluhové nástroje Schuldschein v hodnotě 39,5 mil. EUR splatné v roce 2023; Celková dostupná likvidita Skupiny dosáhla ke konci třetího čtvrtletí roku výše přesahující 1,1 mld. EUR. V listopadu 2020 Skupina dále svou likviditu posílila podpisem nového revolvingového úvěru ve výši 700 mil. EUR platného do roku 2026, na němž se podílí skupina deseti mezinárodních bank. Nová smlouva nahrazuje revolvingový úvěr ve výši 510 mil. EUR, jehož platnost končí v roce 2022. Dostupná likvidita Skupiny nyní přesahuje 1,3 mld. EUR.

„CPI Property Group může být na své dosavadní výsledky v roce 2020 právem hrdá, přičemž i na závěr roku hledíme s optimismem. Nepochybujeme o tom, že do budoucna je portfolio skupiny i její kapitálová struktura ve velmi dobré pozici,“ uvedl finanční ředitel CPIPG David Greenbaum.

O CPI Property Group

Skupina CPI Property Group je předním dlouhodobým vlastníkem výdělečných nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy. Ústředí skupina sídlí v Lucembursku a její akcie jsou kótovány na Frankfurtské burze cenných papírů.
Skupina CPI Property Group („CPIPG“ nebo „Skupina“) vlastní a provozuje rozsáhlé, diverzifikované a kvalitní portfolio nemovitostí oceněné ke dni 30. června 2020 na 9,8 miliard €.

Portfolio Skupiny je vysoce diverzifikované. Největší segment Skupiny tvoří kanceláře (42 %, převážně v Praze, Berlíně, Varšavě a Budapešti), po nichž následují maloobchodní objekty (22 %, především dominantní regionální obchodní centra a retail parky převážně v České republice, Polsku a Maďarsku). CPIPG vlastní také hotely a resorty (7 %), rezidenční nemovitosti (7 %), pozemkovou banku (7 %), nemovitosti určené pro výstavbu (2 %) a průmyslové, zemědělské a logistické objekty (3 %).

66 % nemovitostí CPIPG se nachází v České republice (41 %) a Berlíně (25 %), přičemž zbývající nemovitosti jsou rozloženy na silných trzích v regionu střední a východní Evropy , jako je Polsko a Maďarsko (30 %) a v menším rozsahu po západní Evropě (4 %).